Privacy (AVG)

Uw privacy (AVG)

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Onze gegevens

We Make Sense
praktijk voor narratieve gezins- en relatietherapie

Een therapeut, tevens eigenaar: Peter Tuin
Gevestigd te Rotterdam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 59619198
Voornamelijk ambulant werkzaam (bezoeken van cliënten thuis of afspreken op een lokatie als het coachhuis).

Doel van verwerking persoonsgegevens

Ten behoeve van het uitvoeren van therapie aan cliënten.

Cliënten

Gezinnen, stellen of individuen die met een hulpvraag naar mij toekomen.

Privacy en uw dossier

Voor een goede therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw emotionele en gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde therapie en (indien van toepassing) onderzoeken.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik indien nodig, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of een andere behandelaar.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw therapeut werk ik er aan om het vastleggen van persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te beperken tot het strikt noodzakelijke. Het dossier bestaat voornamelijk uit mijn persoonlijke aantekeningen over de voortgang van de therapie, soms therapeutische brieven, het bezorgdhedenformulier dat u aan het begin invult en eventuele feedbackformulieren die u gedurende de therapie invult. Eventueel op papier aangeleverde dossierstukken worden zo snel mogelijk (normaliter binnen 1 week) gedigitaliseerd en beveiligd, waarna de papieren versies vernietigd worden. Uw dossiergegevens worden door mij bewaard op een exclusief voor zakelijk gebruik bestemde laptop/harde schijf, die alleen door mij gebruikt wordt, altijd met wachtwoord beveiligd. Het komt soms voor dat bv therapeutische brieven (of andere stukken) via email verstuurd worden van therapeut naar cliënt en vice versa. De therapeut zorgt ervoor dat deze documenten altijd met een wachtwoord zijn beveiligd. Daarnaast wordt in deze brieven nooit de volledige persoonsgegevens van cliënten gebruikt, de therapeut maakt slechts gebruik van voornamen. Wanneer u zelf stukken mailt naar de therapeut, dient u zich bewust te zijn dat dit nooit volledig veilig is. Ik raad u aan om alternatieven te overwegen, zoals het meebrengen bij de volgende afspraak, of als het niet anders kan ook gebruik te maken van wachtwoordbeveiliging. De therapeut is nooit verantwoordelijk voor eventuele informatielekken in gevallen dat u zelf stukken via email verstuurd.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie/supervisie), waarvoor u expliciet toestemming hebt verleend middels de toestemmingsverklaring.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (NAW gegevens, email, telefoonnummer) wordt vastgelegd in een apart (beveiligd) document, om contact met u te kunnen onderhouden en om een factuur te kunnen opstellen/versturen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in uw cliëntendossier blijven door mij maximaal 5 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan alleen de strikt noodzakelijke gegevens:
• Voornamen
• Datum van de sessie
• Korte omschrijving van de sessie, zoals bijvoorbeeld ‘sessie relatietherapie’ of `sessie gezinstherapie’
• Kosten van de sessie

%d bloggers liken dit: