Algemene voorwaarden

Een paar belangrijke afspraken:

Algemeen

1. Cliënt: de opdrachtgever, ofwel de cliënt of het cliëntsysteem dat zich aanmeldt voor therapie/counseling
2. Therapeut: de opdrachtnemer, ofwel: We Make Sense, praktijk voor narratieve gezins- en relatietherapie
3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Afspraak 1. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de therapeut gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de therapeut zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Afspraak 2. Uitvoering van de therapie/counseling

1.De therapeut biedt een veilige werkplek, waar de cliënt geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Niettemin blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces.
2. De therapeut streeft ernaar al zijn professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen.
3. Wanneer de therapeut om dringende redenen of overmacht een sessie moet afzeggen, dan wordt in overleg met de cliënt zo snel mogelijk een vervangende afspraak gepland.
4. De cliënt dient gemaakte afspraken na te komen. Wanneer de cliënt te laat komt bij een sessie zal deze tijd als therapietijd gerekend en gefactureerd worden.
5. Bij het niet kunnen nakomen van een afspraak voor een sessie kan de cliënt zich tot 24 uur voorafgaand aan het consult kosteloos afmelden via email of telefoon. Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de sessie of bij ontbreken van afmelding, ongeacht of dit overmacht is of niet, wordt 50% van het gangbare uurtarief in rekening gebracht bij de cliënt als zijnde een geldelijke factuur.

Afspraak 3. Honorarium

1. Cliënt en therapeut komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de therapeut (zoals op de website vermeld) en geldt voor de duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.
2. De therapeut is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.
3. De therapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van de overeenkomst voor de therapeut zijn gestegen.

Afspraak 4. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, op de door therapeut en cliënt overeengekomen wijze.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien cliënt in gebreke blijft ten aanzien van de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. Indien cliënt in gebreke blijft ten aanzien van de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de cliënt van rechtswege in verzuim en kan de therapeut, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverlening aan cliënt op te schorten dan wel de overeenkomst met cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Afspraak 5. Dossiervoering en gegevensverstrekking aan derden.

1. De therapeut zal om een goede dienstverlening te kunnen doen aan cliënt, een dossier moeten bijhouden. Hiervoor heeft de cliënt vooraf gerichte schriftelijke toestemming verleend. De therapeut zal in dit dossier niet meer dan voor de behandeling strikt noodzakelijke gegevens vastleggen. Over het algemeen bevat het dossier naast persoonsgegevens en informatie die nodig is voor de administratieve en financiële verwerking, niet veel meer dan persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut, die uitsluitend bedoeld zijn om het geheugen van de therapeut te ondersteunen. De therapeut draagt zorg voor een veilige opslag van deze gegevens en verplicht zichzelf zeer zorgvuldig met de informatie aangaande cliënt om te gaan. De cliënt kan het eigen dossier ten allen tijde opvragen/inzien. Onder het dossier wordt ook verstaan alle schriftelijke communicatie (brieven, tekstberichten, emails) alsmede mondelinge communicatie (zoals telefoongesprekken).
2. Het is cliënt niet toegestaan om (delen van) het dossier die door therapeut verstrekt is te gebruiken bij eventuele rechtszaken, tenzij hiervoor door therapeut gericht (dat wil zeggen direct van toepassing zijnde op de te gebruiken tekst) schriftelijk toestemming is verleend. Therapeut zal hiervoor alleen toestemming verlenen indien het gebruik hiervan niet in potentie schadelijk lijkt te kunnen zijn voor een van de betrokken leden van het cliëntsysteem. Bij een echtscheidingszitting zal therapeut nooit toestemming geven voor het gebruik van informatie uit het dossier. Indien een van de scheidende partners of diens advocaat de therapeut als getuige zal dagen, zal de therapeut zich beroepen op het verschoningsrecht.
3. De therapeut verstrekt uitsluitend die gegevens uit het dossier aan derden die relevant en noodzakelijk zijn voor de specifieke vraagstelling en waarvoor de cliënt vooraf gerichte toestemming heeft verleend. Onder gegevens wordt ook het professionele oordeel van de therapeut verstaan. Om de toestemming van de cliënt te verkrijgen stelt de therapeut de cliënt in de gelegenheid om de gegevens vooraf in te zien.
4. Voor een meer specifieke omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens verwijs ik naar de Privacyverklaring (volgens de AVG), tevens te vinden op de website van We Make Sense.

Afspraak 6. Opschorting en ontbinding

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk of mondeling opzeggen.

Afspraak 7. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien de therapeut aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de therapeut aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de therapeut toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
5. Onder schade aan personen of aan zaken wordt niet verstaan de door cliënt gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.
6. De therapeut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met gebruiker.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de therapeut.

%d bloggers liken dit: